Basisschool

Onderwijsbureau NANO biedt gespecialiseerde ondersteuning aan bij alle schoolse vakken. Deze vakken zijn grotendeels onder te verdelen in taal, rekenen en wereldoriëntatie.

De medewerkers van NANO kijken samen met u wat uw leerling nodig heeft. Tegelijkertijd luisteren wij naar de behoeftes van uw leraren zodat wij hen waar nodig extra ondersteuning kunnen bieden. Dit is het vertrekpunt van onze begeleiding. Hierover vindt u meer informatie bij de werkwijze. 

Taal

Onderwijsbureau NANO biedt gespecialiseerde ondersteuning aan op het gebied van taal. 

Onze begeleiding sluit aan op de methodes die een school hanteert. Vanuit deze methodes spitsen wij de begeleiding toe op de specifieke behoefte van een leerling. Zo zorgen wij voor de verbinding tussen leerling en school. Uit ervaring komt naar voren dat het leerlingen rust geeft dat zij verder kunnen leren met de tools die zij op school aangereikt krijgen.

Taal is één van de grootste gebieden in het onderwijs en wordt vaak onderverdeeld in drie gebieden: begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Onderwijsbureau NANO biedt op al deze gebieden begeleiding op maat. 

Als een leerling een stagnering ontwikkelt in het leren op taalgebied dan heeft dat niet altijd een eenduidige oorzaak. De stagnering kan voortkomen uit een combinatie van verschillende factoren. Veel voorkomende oorzaken zijn dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

   Dyslexie

Dyslexie is een specifieke lees- en spellingsstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve en met name het taalverwerkingsprofiel kan leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs [www.RID.nl].

Wat kan Onderwijsbureau NANO Bij dyslexie voor uw school betekenen?

Onderwijsbureau NANO speelt een rol in het voor- en natraject van een dyslexie-diagnose. Aan een vergoed dyslexieonderzoek zijn een aantal voorwaarden verbonden. Één van deze voorwaarden is het aanbieden van extra remedial teaching gedurende een periode van 2 x 12 weken,  gericht op lezen en spelling. Ons bureau neemt deze oefeningen volledig op zich gedurende deze periode. De vorderingen die uw leerling maakt vindt u terug in ons logboek. Deze documentatie kan later gebruikt worden bij de aanmelding voor een dyslexieonderzoek. In het natraject kunnen wij extra ondersteuning blijven bieden.  

TOS/SH

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt taal door de hersenen minder goed verwerkt. Hierdoor hebben leerlingen moeite met praten en het begrijpen van taal. Bij ongeveer 5% van kinderen is er sprake van TOS.  Op school kan deze lage communicatieve redzaamheid verschillende uitwerkingen hebben bij alle onderdelen van het onderwijs. Zo kunnen deze leerlingen veel moeite hebben met sociale contacten omdat ze zich onvoldoende kunnen uitdrukken in taal.

De talige kant van het onderwijs is voor deze leerlingen lastig. Kinderen met TOS kunnen de uitleg vaak onvoldoende volgen waardoor zij vastlopen bij het zelfstandig werken. Deze leerlingen hebben vaak baat bij veel visuele ondersteuning. 

Voor meer informatie over TOS verwijs ik u graag naar de website van Kentalis.

Slechthorende leerlingen horen minder en vooral ook slechter dan goedhorende leerlingen. Het vervelende daarbij is dat een slechthorende niet weet wat hij slecht hoort of wat hij niet gehoord heeft. Hij hoort namelijk ook delen wel goed. Hij heeft een eigen interpretatie van wat hij gehoord heeft. Hierdoor ontstaan er vaak misverstanden in de communicatie. 

Wat kan Onderwijsbureau NANO bij een TOS/SH voor uw school betekenen?

Onderwijsbureau NANO heeft veel ervaring met de begeleiding van leerlingen met TOS/SH. Bovenop onze standaard werkwijze wordt er rekening gehouden met de specifieke TOS/SH-behoefte. Onderwijsbureau NANO biedt individuele en groepsbegeleiding aan voor kinderen met een TOS/SH. Hierin werken we aan doelen om kinderen te laten groeien in hun communicatie redzaamheid. Wij besteden aandacht aan spraak door oefeningen te geven in  kort en bondig spreken en bieden veel visuele ondersteuning. We kijken hierbij naar de behoefte van de specifieke leerling. Wat sluit aan bij deze leerling?

De vertelvis: De vertelvis is een methode om een verhaal op een juiste manier op te bouwen. De vertelvis heeft een begin een midden en een einde, net als een verhaal. Door hiermee te oefenen krijgen leerlingen een logische opbouw in de verhalen die zij vertellen. Dat is iets waar leerlingen met TOS/SH vaak moeite mee hebben.

StoryCubes: Dit zijn dobbelstenen met verschillende plaatjes erop. Deze kunnen helpen met het verzinnen en vertellen van een verhaal. Zo kan een leerling bijvoorbeeld 1 dobbelsteen voor het begin van het verhaal uitkiezen, 1 voor het middenstuk en 1 voor het einde. De spreekvaardigheden van leerlingen wordt hiermee uitgebreid door steeds een iets complexere zin te formuleren.

Ondersteunend tekenen: Met ondersteunend teken brengen onze begeleiders taal in beeld om zo voor een heldere communicatie te gebruiken. Hierdoor kan het taalbegrip bij leerlingen groeien en voelen zij zich beter begrepen

NmG: Door gebruik te maken van gebaren kunnen de onderwijsbegeleiders leerlingen met TOS/SH extra ondersteunen in de communicatie.

Rekenen

Onderwijsbureau NANO biedt gespecialiseerde begeleiding aan bij rekenen. 

Rekenen beslaat een groot deel van het leren op school. Moeilijkheden hierbij hebben daarom niet alleen invloed op het dagelijks leven maar ook op het leren.

Rekenproblemen zijn er in verschillende gradaties en op verschillende gebieden van het rekenen. In sommige gevallen is er sprake van dyscalculie. Dyscalculie kan gedefinieerd worden als: 

Een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures (Desoete et al., 2010). 

Onze professionals kijken altijd eerst naar de rekendomeinen waar een leerling moeite mee heeft. Op basis van deze observaties wordt onze begeleiding aangepast. 

Rekenkennis is onder te verdelen in declaratieve kennis en procedurele kennis. Bij declaratieve kennis gaat het om geautomatiseerde rekenfeiten, zoals 3x3=9. Bij de procedurele kennis gaat het om strategieën die inzetbaar zijn om de uitkomst van een rekenopgave te berekenen. Bijvoorbeeld 53+12, hierbij worden een aantal stappen gevolgd (53+10+2). Falende declaratieve kennis leidt vaak tot moeite bij het toepassen van procedures. 

De Primair Onderwijs Raad (2009) adviseert om zwakke rekenaars meer instructie en meer oefentijd te geven. Remedial teaching is hierin een geslaagde methode. Wij geloven in het principe van voordoen, samendoen en zelf doen. Dit wordt waar mogelijk ondersteund door strategie kaartjes. Deze kunnen leerlingen bewaren in het strategieboek dat zij ontvangen en kunnen gebruiken in de klas. Onze professionals maken vooral gebruik van strategie-kaartjes die de leerlingen zelf maken.

Gedrag

Sinds de Wet Passend Onderwijs blijven leerlingen met uiteenlopende problematiek langer op het reguliere onderwijs. Dit vergt aanpassingen van scholen. Onderwijsbureau Nano biedt ondersteuning op het gebied van gedrag voor zowel de leerkracht als de leerling. Gedragsproblemen hebben vaak invloed op het concentratie- en leervermogen van leerlingen (op school). De gedragsproblemen verstoren het leerproces en beïnvloeden het welbevinden van de leerling zelf en vaak ook de medeleerlingen. Gedragsproblemen kunnen omschreven worden als het zichtbare, ongewone gedrag, afgezien van de ernst, oorzaak en context van dit gedrag. Met deze brede definitie worden zowel externaliserende als internaliserende gedragsproblemen omvat. 

Bij gedragsproblemen is er vaak sprake van een onderliggend klinisch syndroom, zoals Aandachtstekortstoornis en Hyperactiviteit (ADHD), Oppositioneel Opstandige gedragsstoornis (ODD) of Autisme. Onderwijsbureau NANO acht het van belang dat haar medewerkers op de hoogte zijn van de verschillende moeilijkheden die hierdoor kunnen ontstaan bij het leren op school. Bijscholing van onze medewerkers is hierbij essentieel en heeft continue aandacht. Op deze manier blijft onderwijsbureau NANO leren en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 


Leerstrategieën

Er wordt vaak gesproken over studievaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Deze vaardigheden worden ook wel leerstrategieën genoemd. Onderwijsbureau Nano onderwijst in studievaardigheden die vallen onder: ‘zelfregulerend leren’ [Dijkstra, 2015]. Deze methode bestaat uit 14 leerstrategieën. Wij onderzoeken met een leerling welke leerstrategieën al eigen zijn en welke nog bijgebracht kunnen worden. 

De leerlingen leren in onze begeleiding deze strategieën toe te passen bij de verschillende vakken die zij op school krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metacognitieve vaardigheid: vooruitkijken. Een leerling leert met deze vaardigheid te plannen en het eigen werk te structureren.

Audioweg 5

1322 AT  Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 07:00-21:00